Transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu nodrošināšanas noteikumi un nosacījumi

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1 Šie uzņēmuma SIA Spaceship, kas reģistrēts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, reģistrācijas numurs: 40203300224, reģistrācijas adrese: Raiņa iela 97–30, Jūrmala, Latvija (turpmāk – „OX Drive”), transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu nodrošināšanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk – „Noteikumi”) regulē Lietotāju reģistrācijas kārtību (kā norādīts turpmāk) OX Drive Mobilajā lietotnē (kā norādīts turpmāk) un Tīmekļa vietnē (kā norādīts turpmāk), transportlīdzekļu izmantošanu, transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumus, atbildību, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus.

1.2 Pirms OX Drive sniegto Pakalpojumu (kā norādīts turpmāk) izmantošanas Lietotājam ir pienākums:

1.2.1 izlasīt un saprast šos Noteikumus un piekrist tiem, reģistrācijas brīdī Mobilajā lietotnē noklikšķinot uz pogas „Piekrist”; un Tīmekļa vietnē piekrist nomas noteikumiem un nosacījumiem. Skaidrības labad, reģistrējoties Mobilajā lietotnē vai uzsākot lietot Pakalpojumus, Lietotājs apliecina, ka visa tam sniegtā informācija ir pilnībā saprotama un ka viņš pilnībā piekrīt šiem Noteikumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt šiem Noteikumiem, Lietotājs nedrīkst izmantot Pakalpojumus.  

Lietotājs apņemas:

1.2.2.2 pēc OX Drive pieprasījuma sniegt visus attiecīgos personas datus, informāciju un dokumentus.

1.3. Ja Lietotājam rodas jautājumi par šiem Noteikumiem vai Pakalpojumu izmantošanu, viņam ir jāsazinās ar OX Drive pa e-pastu: hello@oxdrive.lv vai tālruni +371 20045699.

1.4. Lai novērstu jebkādas neskaidrības, šie Noteikumi veido juridiski saistošu vienošanos starp OX Drive un Lietotāju par to, kā Lietotājam izmantojami Pakalpojumi. Lietotājam ir tiesiskas attiecības tikai ar OX Drive, un Lietotājs pilnībā apzinās, ka OX Drive nav nekādā veidā saistīts ar Tesla, Inc. (iepriekš Tesla Motors).

2. INTERPRETĀCIJA UN DEFINĪCIJAS

2.1. Ja vien nav skaidri norādīts vai no konteksta neizriet citādi, šajos Noteikumos lietotajiem terminiem un formulējumiem, kas ir rakstīti ar Lielajiem sākuma burtiem, ir šāda nozīme:

2.2. „Cenrādis” ir Vietnē un Mobilajā lietotnē publicētās Pakalpojumu maksas, soda naudas, zaudējumu summas, citas maksas un izmaksas. Cenrādis ir neatņemama šo Noteikumu un nosacījumu daļa.

2.3. „Uzlādes kartes” ir uzlādes karte (-es) un uzlādes čips (-i), kas izmantojami, lai uzlādētu Transportlīdzekli.
 
2.4. „Uzlādes ierīce” ir uzlādes kabeļi vai adapteri, kas izmantojami, lai uzlādētu Transportlīdzekli.
 
2.5. „Mobilā lietotne” ir lietojumprogrammas programmatūra, kas paredzēta izmantošanai viedtālruņos, planšetdatoros un citās mobilajās ierīcēs, ar kuru palīdzību tiek veikta Transportlīdzekļu rezervēšana, atslēgšana, aizslēgšana un citas darbības saistībā ar Transportlīdzekļu lietošanu un ekspluatāciju.
 
2.6 „Stāvvieta” ir autostāvvieta, no kuras Lietotājs paņem vai kurā atgriež Transportlīdzekli.
 
2.7. „Puse” ir gan Lietotājs, gan OX Drive.
 
2.8. „Ekspluatācijas vieta” ir Transportlīdzekļa ekspluatācijas  ģeogrāfiskās atrašanās vieta.
 
2.9. „Privātuma politika” ir OX Drive privātuma politika, un tā ir pieejama gan Mobilajā lietotnē, gan Tīmekļa vietnē.
 
2.10. „Pakalpojumi” ir OX Drive lietotājiem sniegtie pakalpojumi, tostarp Transportlīdzekļu nomas pakalpojumi, kas tiek sniegti, izmantojot Mobilo lietotni un Tīmekļa vietni.
 
2.11. „Ceļu satiksmes noteikumi” ir visi ceļu satiksmes un drošības noteikumi, kas piemērojami saskaņā ar tiesību aktiem attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un ekspluatāciju. „Lietotājs” ir katra persona, kura pierakstās, izmantojot Mobilo lietotni, un/vai izmanto OX Drive sniegtos pakalpojumus.
 
2.12. „Transportlīdzeklis” ir  transportlīdzeklis, ko OX Drive nodod Lietotājam pagaidu turējumā un lietošanā saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 
2.13. „Transportlīdzekļa lietošanas periods” ir laika posms, kas sākas ar brīdi, kad Lietotājs atslēdz/paņem Transportlīdzekli no Stāvvietas, līdz brīdim, kad Lietotājs atgriež/aizslēdz Transportlīdzekli Stāvvietā.
 
2.14. „Tīmekļa vietne” ir OX Drive tīmekļa vietne oxdrive.lv un visi šīs Tīmekļa vietnes apakšdomēni.

3. LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA MOBILAJĀ LIETOTNĒ

3.1  Lietotājam ir tiesības izmantot OX Drive sniegtos Pakalpojumus, tiklīdz ir pabeigtas šādas darbības: reģistrācija Mobilajā lietotnē, visu OX Drive pieprasīto personas datu, informācijas un dokumentu sniegšana un šo Noteikumu pieņemšana.

3.2 Reģistrācijas brīdī Mobilajā lietotnē vai Tīmekļa vietnē Lietotājam ir jānorāda savs tālruņa numurs un e-pasta adrese, ko uzskata par Lietotāja identifikācijas numuru un ko izmanto, lai vēlāk pieslēgtos Mobilajai lietotnei.

3.3. Lietotājam, kurš vēlas izmantot Pakalpojumus, (i) ir jābūt vismaz divdesmit vienu gadu vecai fiziskai personai un (ii) vismaz divus gadus ir jābūt derīgai attiecīgas Eiropas Savienības dalībvalsts, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Apvienotās Karalistes, Amerikas Savienoto Valstu, Šveices Konfederācijas vai Kanādas iestādes izsniegtai autovadītāja apliecībai, kas personai ļauj patstāvīgi vadīt mehāniskos transportlīdzekļus. Turklāt Lietotājam jāiesniedz OX Drive savs sejas un autovadītāja apliecības attēls, lai OX Drive varētu apstiprināt Lietotāja sejas līdzību un pārbaudīt vadītāja apliecības derīgumu; process, ko saskaņā ar Mobilajā lietotnē noteikto kārtību var veikt pakalpojumu sniedzējs-trešā persona (piemēram, Veriff). Pakalpojumu sniedzēju vai trešo personu veikto datu apstrādi var realizēt, ievērojot Privātuma politikas noteikumus, kas pieejami mūsu tīmekļvietnes sadaļā “Privātuma poltika”. Lietotājam var pieprasīt piekrist pakalpojumu sniedzēja-trešās personas noteikumiem un nosacījumiem, lai saņemtu OX Drive pakalpojumus.

3.4. Kad OX Drive ir pabeidzis attiecīgo Lietotāja identifikāciju un verifikācijas, OX Drive piešķir Lietotājam pagaidu tiesības izmantot un ekspluatēt Transportlīdzekli, savukārt Lietotājs izmanto Transportlīdzekli saskaņā ar šiem Noteikumiem un maksā pielīgtās Pakalpojuma maksas.

3.5. Pēc sekmīgas reģistrācijas Mobilajā lietotnē Lietotājam tiek izsniegti Mobilās lietotnes piekļuves dati, kas ļauj Lietotājam izmantot Mobilajā lietotnē pieejamos Pakalpojumus. Mobilās lietotnes pieteikšanās dati ir Lietotāja personas dati, un Lietotājs tos nedrīkst atklāt nevienai citai personai.

3.6. Lietotājam saskaņā ar 1.3. sadaļu nekavējoties jāinformē OX Drive, ja tā pieteikšanās dati ir nozaudēti vai izpausti trešajām personām. Saņemot Lietotāja paziņojumu, OX Drive nekavējoties slēdz Lietotāja piekļuvi Mobilajai lietotnei, bet visus izdevumus un citus zaudējumus, kas Lietotājam un/vai OX Drive radušies, pirms Lietotājs par to paziņojis OX Drive, sedz Lietotājs.

3.7. Pirms Pakalpojumu izmantošanas turpināšanas Lietotājs nekavējoties informē OX Drive par visām savu personas datu (vārds, uzvārds, adrese, personas kods, dzimšanas datums) un vadītāja apliecības informācijas izmaiņām. Jebkādus izdevumus un citus zaudējumus, kas Lietotājam un/vai OX Drive ir radušies, pirms Lietotājs sniedzis šādu paziņojumu OX Drive, sedz Lietotājs. 

4. VISPĀRĪGIE TRANSPORTLĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS UN ATBILDĪBAS NOTEIKUMI

4.1. Transportlīdzekļa lietošanas periodā Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekļa drošību.

4.2. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par visiem tiesību aktu pārkāpumiem un zaudējumiem, kas Transportlīdzekļa lietošanas periodā nodarīti trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

4.2.1. ja pārkāpumi pieļauti vai bojājumi radušies OX Drive;

4.2.2. ja pastāv cits likumīgs pamats, kas ierobežo vai izslēdz Lietotāja atbildību (piemēram, pierādīta nepārvarama vara, valsts rīcība utt.). Skaidrības labad ar šo tiek precizēts, ka sadursme ar dzīvnieku (meža zvēriem utml.) vadot Transportlīdzekli, nav uzskatāma par nepārvaramas varas apstākļiem.

4.3. Lietotājs nav atbildīgs par Transportlīdzekļa kļūmēm, kas rodas normālas Transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā un ko izraisa iepriekšējā lietošana, ekspluatācija vai parasts nolietojums, un ja Lietotājs par to nekavējoties tieši pa tālruni informē OX Drive un precīzi ievēro OX Drive sniegtos norādījumus.

4.4. Lietotājs uzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem tā personīgajām mantām un ierīcēm, tostarp apģērbam un citām, kas atrodas Transportlīdzeklī vai Pakalpojumu izmantošanas laikā, ja vien šādi bojājumi nav radušies OX Drive vainas dēļ.

4.5. Transportlīdzekļa zaudējuma gadījumā Lietotājs apņemas samaksāt Cenrādī norādīto OX Drive soda naudu un kompensēt OX Drive visus zaudējumus, ko nesedz minētā soda nauda. Pēc soda naudas un visas kompensācijas samaksas OX Drive Lietotājs neiegūst Transportlīdzekļa īpašumtiesības. OX Drive pieliks visas iespējamās pūles un centienus, lai atgūtu Transportlīdzekli.

4.6. Šajos Noteikumos un nosacījumos un/vai Cenrādī norādītās Soda naudas uzskatāmas par OX Drive minimālajiem neapstrīdamajiem zaudējumiem, ieskaitot potenciālo kaitējumu OX Drive nemateriālajai vērtībai, preču zīmei, tirdzniecības nosaukumam, korporatīvajai un sociālajai integritātei, un reputācijai, kā arī OX Drive
zīmola tēlam, ko radījusi nelikumīga un bezatbildīga Lietotāja rīcība. Jebkādas soda
naudas, kas Lietotājam piemērotas saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem,
ir paredzētas OX Drive nodarīto zaudējumu kompensēšanai, un tās nevar uzskatīt par represīviem sodiem pat tad, ja tie nosaukti vai apzīmēti kā „Soda naudas”. Soda naudu vai nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Lietotāju no pienākuma atlīdzināt visus pārējos OX Drive zaudējumus, ko nesedz attiecīgā soda nauda. Jebkurā gadījumā šeit norādīto soda naudu piedzīšana neatbrīvo Lietotāju no tā pienākuma izpildīt noteiktās saistības.

SODA NAUDAS

4.7. Lietotājs maksā OX Drive soda naudu saskaņā ar Cenrādi, ja Transportlīdzeklis vai tā piederumi (piemēram, atslēgas karte, uzlādes kabelis) Lietotāja vainas dēļ tiek sabojāti, iznīcināti vai pazaudēti, vai OX Drive ir radušies citi zaudējumi, vai Lietotājs pārkāpj savas saistības, kas ir noteiktas šajos Noteikumos un nosacījumos.

4.8. Lietotājam ir pienākums samaksāt OX Drive šādas soda naudas saskaņā ar Cenrādi par:

4.8.1. neremontējama bojājuma nodarīšanu riepai;

4.8.2. smēķēšanu Transportlīdzeklī;

4.8.3. nelikumīgu Uzlādes kartes izmantošanu (skatīt 5.29.4. sadaļu);

4.8.4. neatļautu bīstamu vai pārgalvīgu braukšanu;

4.8.5. transportlīdzekļa vadīšanu alkohola, narkotisko un/vai citu psihoaktīvo vielu reibumā;

4.8.6. atļaušanu citai personai izmantot tā OX Drive kontu vai nomāto Transportlīdzekli;

4.8.7. sava OX Drive konta nodošanu lietošanā citai personai bez rakstiskas OX Drive piekrišanas;

4.8.8. avārijas notikuma vietas atstāšanu un/vai neziņošanu par to OX Drive un attiecīgajām valsts institūcijām;

4.8.8. citiem Cenrādī norādītajiem pārkāpumiem.

4.9. Soda naudas un maksājumi ir publicēti Cenrādī, kas pieejams Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē.

4.10. Likumu un/vai noteikumu pārkāpumu fiksēšanai un pierādīšanai OX Drive ir tiesīgs veikt Transnportlīdzekļa, Lietotāja un/vai trešo personu un to rīcības fotografēšanu un filmēšanu, kā arī audioierakstu veikšanu komunikācijā ar OX Drive klientu apkalpošanas centru, ievērojot saistošo normatīvo aktu prasības personu datu apstrādē un privātuma politikas noteikumus, kas norādīti Tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika”. Skaidrības labad puses atzīst, ka šādā veidā fiksētā informācija un fakti var tikt izmantoti kā pierādījumi iespējamos juridiskajos vai citos procesos, lai fiksētu pierādījumus, aizsargātu īpašuma vai citas tiesības un likumīgās intereses vai sasniegtu citus leģitīmus mērķus.

ZAUDĒJUMI

4.11. Lietotāja izraisīta negadījuma gadījumā Lietotājam ir pienākums samaksāt OX Drive Cenrādī norādītu fiksētu summu. Šī summa var tikt automātiski iekasēta no Lietotāja Maksājumu konta uzreiz pēc negadījuma atklāšanas un atbilstoši reģistrēta, iepriekš informējot par to Lietotāju (izmantojot Mobilo lietotni vai citādi). Ja OX Drive faktiskie zaudējumi ir mazāki nekā iekasētā summa, OX Drive pārskaita starpību uz Lietotāja Maksājumu kontu 14 kalendāro dienu laikā no faktisko zaudējumu summas noteikšanas un Lietotāja informēšanas brīža.

4.12. Ciktāl Lietotāja veicamie maksājumi (tostarp 4.10. sadaļā norādītie) nesedz OX Drive nodarīto kaitējumu, Lietotājs kompensē visu Lietotāja vainas dēļ (apzināti vai rupjas nolaidības rezultātā) OX Drive nodarīto kaitējumu šādos gadījumos:

4.12.1. ja nav ievēroti ceļu satiksmes noteikumi un/vai Transportlīdzekļa lietošanas noteikumi un nosacījumi;

4.12.2. ja Lietotājs reģistrācijas brīdī sniedzis nepatiesus datus vai informāciju;

4.12.3. ja Lietotājs nodevis savu kontu lietošanā citai personai bez rakstiskas OX Drive piekrišanas;

4.12.4. ja Transportlīdzeklis ticis izmantots tam neparedzētiem mērķiem;

4.12.5. ja Transportlīdzekli ekspluatējusi persona, kurai nav bijis atļauts to darīt;

4.12.6. ja Lietotājam nav tiesību ekspluatēt atbilstošās kategorijas Transportlīdzekli vai nav tiesību ekspluatēt Transportlīdzekļus;

4.12.7. ja Transportlīdzeklis ekspluatēts alkohola, narkotisko un/vai citu psihoaktīvo vielu reibumā;

4.12.8. ja nav ievērotas ceļu policijas vai citu kompetentu iestāžu prasības;

4.12.9. ja Lietotājs izmanto Transportlīdzekli, lai jebkādās sacensībās, piedalītos noziedzīgās darbībās;

4.12.10. ja kaitējums radies, iekraujot preces Transportlīdzeklī vai izkraujot no tā;

4.12.11. Transportlīdzekļa bojājuma vai zuduma rezultātā;

4.12.12. Transportlīdzekļa salona (un aprīkojuma, piemēram, uzlādes kabeļa) vai virsbūves notraipīšanas, saskrāpēšanas, saplēšanas un sabojāšanas rezultātā, ja to izdarījis Lietotājs, pasažieri vai mājdzīvnieki, un cita veida Transportlīdzekļa un tā komponentu iznīcināšana vai sabojāšana;

4.12.13. ja Lietotājs nepaziņo par ceļu satiksmes negadījumu policijai, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un/vai citām kompetentajām iestādēm;

4.12.14. ja kompetentās iestādes no OX Drive piedzen naudas sodus, nodokļus, nodevas, sodus vai citus maksājumus;

4.12.15. citu spēkā esošu tiesību aktu pārkāpšanas gadījumā.

PAPILDU MAKSAS

4.13. Ja Transportlīdzekļa lietošanas laikā tā salons vai virsbūve kļūst netīrāki, nekā pēc šādas lietošanas ierasts, Lietotājam jāmaksā visas Cenrādī norādītās maksas, un, ja šādas maksas nav norādītas, Lietotājam jāsedz Transportlīdzekļa mazgāšanas un tīrīšanas izmaksas.

4.14. Ja Lietotājs Transportlīdzekļa izmantošanas laikā pārkāpj spēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus, OX Drive iekasē no Lietotāja piemēroto naudas sodu un administrēšanas maksu (norādīta Cenrādī). Administrēšanas maksa kompensē OX Drive izdevumus saistībā ar pārkāpumu un tā administrēšanu (tostarp saziņu ar valsts iestādēm); saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem piemēroto naudas sodu maksā Lietotājs.

4.15. Lietotājam var būt arī pienākums segt šādas papildu maksas:

4.15.1. par atkārtotu PVN rēķina izrakstīšanu/korekciju (skatīt turpmāk 6.11. sadaļu);

4.15.2. OX Drive konta atjaunošanas maksu.

4.16. Cenrādī var būt norādītas citas papildu maksas.

SAMAKSAS NOTEIKUMI, APDROŠINĀŠANA

4.17. OX Drive automātiski iekasē no saistītā Maksājumu konta Cenrādī norādītās soda naudas un/vai papildmaksas. Summa no Lietotāja Maksājumu konta tiks iekasēta uzreiz pēc pārkāpuma konstatēšanas un pienācīgas reģistrācijas, iepriekš par to informējot Lietotāju (izmantojot Mobilo lietotni vai citādi).

4.18. Ja OX Drive cieš iepriekš 4.11. sadaļā norādītos zaudējumus, šo zaudējumu summa tiek atskaitīta no Lietotāja Maksājumu konta vai arī Lietotājs to samaksā 7 (septiņu) dienu laikā, skaitot no brīža, kad konstatēts un aprēķināts kaitējums, un par zaudējumiem informēts Lietotājs. Iepriekš minētajā 7 dienu periodā Lietotājs var celt iebildumus pret zaudējumu faktu un/vai summu.

4.19. Transportlīdzekļa apdrošināšanas sabiedrības noteikumos noteiktajos gadījumos, kad apdrošināšanas sabiedrība kompensē zaudējumus, tā iegūst tiesības regresa prasības kārtībā piedzīt no Lietotāja izmaksāto apdrošināšanas kompensācijas kopsummu.

4.20. Lietotāja atbildības gadījumā (vai apstākļos, kas izraisa Lietotāja atbildību) OX Drive ir arī tiesības nekavējoties uz nenoteiktu laiku apturēt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam, nobloķēt piekļuvi Lietotāja kontam, nobloķēt Transportlīdzekļa darbināšanu, nobloķēt Transportlīdzekļa atslēgšana iespējas un atgūt Transportlīdzekli bez papildu brīdinājuma.

4.21. Lietotājs ievēro piemērojamās apdrošināšanas noteikumu prasības, kuras noteikusi Transportlīdzekļa apdrošināšanu veikusī sabiedrība. Apdrošināšanas noteikumi ir publicēti Tīmekļa vietnē.

OX Drive ATBILDĪBA

4.22. OX Drive ir atbildīga par šajos Noteikumos paredzēto saistību izpildi un atlīdzina Lietotājam tiešos zaudējumus, kas radušies tās saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ.

4.23. Ciktāl šādu atbildības ierobežojumu pieļauj piemērojamie tiesību akti, OX Drive neuzņemas atbildību par:

4.23.1. zaudējumiem, kas Lietotājam radušies Pakalpojumu izmantošanas kavēšanās dēļ;

4.23.2. zaudējumiem, ko, izmantojot Pakalpojumus, Lietotājs ir radījis trešajām personām;

4.23.3. kaitējumu Lietotāja veselībai vai dzīvībai, kas radies Pakalpojumu izmantošanas laikā;

4.23.4. jebkādiem netiešajiem zaudējumiem;

4.23.5. zaudējumiem, kas pārsniedz nesniegto vai neatbilstoši sniegto Pakalpojumu cenu.

4.24. Ja OX Drive nenodrošina atbilstošu Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam saskaņā ar šeit norādīto (t.i., Transportlīdzeklis nav atrodams norādītajā Stāvvietā, tas nav ekspluatējams) pēc tam, kad Lietotājs telefoniski informē OX Drive, OX Drive apņemas pēc OX Drive ieskatiem: (i) atlīdzināt Lietotājam taksometra izmaksas, par kurām puses vienojušās pa tālruni un kas nepārsniedz Cenrādī norādīto summu (izmaksas tiek kompensētas, piemērojot atlaidi nākamajai Pakalpojumu izmantošanai, vai arī atmaksātas, veicot tiešo maksājumu uz Lietotāja Maksājumu kontu), vai (ii) vienas stundas laikā nodrošinot Lietotājam citu Transportlīdzekli.

4.25. OX Drive neatbild par Lietotāja zaudējumiem, kas tam radušies saistībā ar nespēju izmantot Transportlīdzekli satiksmes negadījuma vai citu ārpus OX Drive kontroles esošu iemeslu dēļ.

4.26. Summa, ko Lietotājam kompensē OX Drive (par ko ir vienojušās puses vai ko ir noteikusi kompetentā iestāde), pēc Lietotāja pieprasījuma tiek iekļauta nākamajā rēķinā un/vai turpmākajos maksājumos vai tieši pārskaitīta uz Lietotāja Maksājumu kontu.

5. TRANSPORTLĪDZEKĻA EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

5.1. OX Drive apņemas nodrošināt, ka Transportlīdzeklis ir funkcionālā stāvoklī, piemērots lietošanai un ekspluatācijai.

5.2. Par defektiem netiek uzskatīti bojājumi vai darbības traucējumi, kas neietekmē satiksmes drošību un nerada tūlītēju ietekmi, kā arī defekti, kas nav radušies nepareizas Transportlīdzekļa apkopes rezultātā.

5.3. Lietotājs apņemas izmantot Pakalpojumus saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un rīkoties kā godprātīga, piesardzīga, apdomīga un informēta persona.

5.4. Izmantojot Pakalpojumus, Lietotājs cita starpā:

5.5. ievēro Transportlīdzekļa ekspluatācijas prasības, ko noteicis Transportlīdzekļa ražotājs un kas norādītas Transportlīdzekļa rokasgrāmatās/instrukcijās, kā arī pamācībās un instrukcijās, kas pieejamas Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē;

5.6. ievēro OX Drive norādījumus un ieteikumus, kas izklāstīti šajos Noteikumos un nosacījumos, Mobilajā lietotnē un Tīmekļa vietnē;

5.7. strikti ievēro ceļu satiksmes un drošības noteikumus;

5.8. nav tiesīgs izmantot Transportlīdzekli sacīkstēm vai citiem ar sportu vai sacīkstēm saistītiem mērķiem kā treniņu transportlīdzekli vai izmantot Transportlīdzekli ar nepārtraukti palielinātu slodzi vai smagas kravas pārvadāšanai, izmantot to citu transportlīdzekļu vilkšanai, izmantot Transportlīdzekli mērķiem, kuriem tas nav pielāgots vai paredzēts, izmantot Transportlīdzekli ar likumu aizliegtu darbību veikšanai;

5.9. ievēro citu piemērojamo tiesību aktu prasības;

5.10. ievēro Transportlīdzekļa ekspluatācijas prasības, kas šeit nav minētas, bet kas ir uzskatāmas par ierastām, nerakstītām prasībām šāda veida īpašuma lietošanai;

5.11. Lietotājam nekavējoties jāinformē OX Drive un attiecīgās valsts iestādes (piemēram, policija, ugunsdzēsības un glābšanas dienests), par ceļu satiksmes negadījumu, vai ja Transportlīdzeklis tiek iznīcināts, bojāts, salūzt, vai kā citādi kļūst lietošanai nederīgs, un, cik tam ir zināms, detalizēti jāpaskaidro apstākļi, kas kavē ekspluatāciju un lietošanu.

5.12. Bez OX Drive iepriekšējas rakstveida piekrišanas Lietotājam nav atļauts nodot Transportlīdzekli apakšnomā, nodot tam šajos Noteikumos piešķirtās tiesības un pienākumus citām personām vai nodot Transportlīdzekli citai personai, vai atļaut citai personai izmantot Transportlīdzekli.

5.13. Transportlīdzekļa lietošanas periodā Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli. Lietotājs ir atbildīgs par to personu drošību, veselību, dzīvības zaudēšanu, iznīcināšanu vai īpašuma zaudēšanu, kuras kopā ar Lietotāju izmanto Transportlīdzekli vai piekļūst tam (piemēram, pasažieri), ja vien piemērojamajos tiesību aktos nav noteikts citādi.

5.14. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli. Pakalpojumu izmantošanas fakts ir uzskatāms par Lietotāja apstiprinājumu tam, ka viņam: (i) ir pietiekamas zināšanas, lai lietotu un ekspluatētu Transportlīdzekli; (ii) ir nepieciešamās iemaņas Transportlīdzekļa lietošanai un (iii) ir atbilstošs veselības un fiziskās sagatavotības līmenis, kas nepieciešams Transportlīdzekļa vadīšanai.

5.15. Lietotājam ir pienākums:

5.16. braukt saprātīgi, droši neapdraudot sevi un citus;

5.17. veikt Transportlīdzekļa paātrinājumu un palēninājumu drošā ātrumā, ņemot vērā savu pieredzi, iemaņas, ceļa un laika apstākļus; neparedzētos apstākļos, ja Lietotājs veic ļoti strauju paātrinājumu, Lietotājs apņemas vienlaikus atbilstoši emocionāli reaģēt, piemēram, radot skaņu “vīīīī”; 

5.18. novērtēt laikapstākļus un vides apstākļus un izmantot Transportlīdzekli tikai pēc tam, kad ir secināts, ka tā lietošana ir droša un nerada draudus vai briesmas Lietotājam, citām personām vai OX Drive.

5.19. Gadījumā, ja Lietotājs uz īsu laiku pārtrauc lietot Transportlīdzekli, bet nav pabeidzis savu braucienu vai rezervāciju, Lietotājam ir jādara viss iespējamais, lai garantētu Transportlīdzekļa drošību un aizsargātu to pret trešo personu laupīšanu vai zādzību (t.i., logiem un durvīm ir jābūt aizvērtām un aizslēgtām).

5.20. Transportlīdzekli drīkst izmantot Latvijas teritorijā. Lietotājam var atļaut izmantot Transportlīdzekli ārpus Latvijas teritorijas tikai ar iepriekšēju rakstisku OX Drive piekrišanu.

5.21. Izmantojot Transportlīdzekli, Lietotājam:

5.22. jābūt pilnīgi skaidrā (0,00 promiles), un viņš nedrīkst atrasties alkohola vai citu psihoaktīvo vielu ietekmē;

5.23. aizliegts vadīt Transportlīdzekli, ja viņš ir slims vai noguris vai ja viņa braukšana var apdraudēt satiksmes drošību; kā arī nodot Transportlīdzekli vadīšanai vai citādai lietošanai citām personām;

5.24. jāievēro citas prasības attiecībā uz tām transportlīdzekļu kategorijām, ko viņam ir atļauts vadīt saskaņā ar vadītāja apliecībā norādīto.

REZERVĀCIJA, IZMANTOŠANA UN PABEIGŠANA

Pirms jebkura brauciena sākšanas Transportlīdzeklis ir jārezervē. Minētā Transportlīdzekļa rezervāciju veic Mobilajā lietotnē. Rezervācijas laiku norāda kā precīzu Transportlīdzekļa rezervācijas laiku. Pirms braukšanas ar Transportlīdzekli jāpārbauda, vai Transportlīdzeklim nav acīmredzamu bojājumu un (vai) defektu, un, ja tādi ir, nekavējoties jāinformē Sabiedrība Lietotnē un (vai) Tīmekļa vietnē norādītajā veidā un jāievēro tās norādījumi.

5.25. Lai uzsāktu Transportlīdzekļa rezervāciju, ir jāveic šādas darbības: (i) jāpieslēdzas Mobilajai lietotnei, (ii) jāizvēlas vēlamais Transportlīdzeklis un (iii) jāapstiprina Transportlīdzekļa rezervācija.

5.26. Rezervācijas apstiprinājums tiek ģenerēts Lietotāja Mobilās lietotnes ekrānā.

5.27. Lai iekāptu Transportlīdzeklī, Lietotājam ir jāatslēdz Transportlīdzekļa durvis, Mobilajā lietotnē nospiežot pogu „Atslēgt”.

5.28. Automobiļa akumulatoru var uzlādēt bez maksas, izmantojot Uzlādes kartes. Akumulatora uzlādes līmeni nekādā gadījumā nedrīkst nolaist zemāku par 5%, jo tas var apdraudēt tā funkcionalitāti un tehnisko stāvokli, drošību. Uzlādes ierīces uzlādei var tikt izsniegtas atsevišķi, ja to pieprasa Lietotājs. Uzlādes karšu izmantošana jebkādu citu transportlīdzekļu uzlādei ir stingri aizliegta, un šādas rīcības gadījumā tiek piemērots līgumsods, kas Lietotājam Cenrādī norādītajā apmērā jāsamaksā OX Drive. Ja kāda Uzlādes karte ir nozaudēta vai nozagta, Lietotājam jāsamaksā OX Drive līgumsods Cenrādī norādītajā apmērā.

5.29. Atstājot Transportlīdzekli Stāvvietā, Lietotājs pārliecinās, ka Transportlīdzeklī netiek atstātas personīgās mantas un apliecina, ka visi Transportlīdzekļa dokumenti, piederumi un aksesuāri (tostarp Uzlādes kartes, Uzlādes ierīces, ugunsdzēšamais aparāts,
aptieciņa, drošības veste un brīdinājuma trīsstūris) ir novietoti tiem paredzētajā vietā.
Ja kāds no Transportlīdzekļa dokumentiem, piederumiem vai aksesuāriem ir
nozaudēts vai nozagts, Lietotājam ir pienākums samaksāt OX Drive līgumsodu
Cenrādī norādītajā apmērā.

OX Drive neatbild par Transportlīdzeklī atstātajām Lietotāja vai trešo personu
mantām. Ja šādas mantas tiek konstatētas OX Drive ir tiesības, bet nav pienākuma tās uzglabāt. Uzglabāšanas periodā OX Drive neuzņemas mantas apsardzības pienākumu.

Atsevišķos gadījumos OX Drive ir aizturējuma tiesības uz Transportlīdzeklī atstātajām Lietotāja vai trešo personu mantām. OX Drive tās var aizturēt, līdz Lietotāja neizpildīto saistību izpildei vai nodot tiesībaizsardzības iestāžu rīcībā, ja ir aizdomas par iespējamām nelikumībām. Mantas tiek atdotas tikai pēc tam, kad ir
pierādītas īpašuma tiesības uz mantām (to piederība) un nokārtotas neizpildītās
saistības, t.sk. veikta samaksa par mantu glabājumu.

OX Drive pēc Transportlīdzeklī atstāto Lietotāja vai trešo personu mantu 60 (sešdesmit) dienu ilga glabājuma, ja šajā periodā nav pieteicies šo mantu īpašnieks un pierādījis savas īpašuma tiesības uz konkrēto mantu, ir tiesības brīvi rīkoties ar
mantām pēc saviem ieskatiem – bez papildus brīdinājuma tās utilizēt, nodot labdarībai, pārdot par brīvu cenu bez izsoles rīkošanas vai rīkoties kā citādi pēc saviem ieskatiem. Šādā gadījumā uzskatāms, ka mantu īpašnieks ir zaudējis savas īpašuma tiesības uz mantu un šajā sakarā nav tiesīgs izvirzīt jebkādas prasības vai pretenzijas pret OX Drive.

Ja Transportlīdzeklī atstāto Lietotāja vai trešo personu manta var ātri sabojāties (piem. pārtikas produkti) vai ir kā citādi nepiemērota vai neatbilstoša uzglabāšanai (piem. bīstamas vai nelikumīgas vielas vai priekšmeti) OX Drive ir tiesības tās neuzglabāt, bet gan iznīcināt, nodot tiesībaizsardzības iestādēm
vai kā citādi tās utilizēt nekavējoties.

5.30. Transportlīdzeklis jāatstāj Stāvvietā un jānovieto vietā, kur tas ir atļauts saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem un kas ir vienmēr publiski un brīvi pieejama, kā arī nav marķēta ar zīmi “Invalīdiem”, “Rezervēts”, “Stāvēt aizliegts” vai stāvvietās ar laika ierobežojumiem. Transportlīdzekli nedrīkst atstāt vietās ar barjerām (izņemot sadarbības Stāvvietas – Jaunā Teika, Business Garden, Mūkusalas Biznesa Centrs, Zunda Towers), privātās autostāvvietās vai citā privātīpašumā. Šī ierobežojuma pārkāpšanas gadījumā Lietotājam ir pienākums maksāt OX Drive līgumsodu Cenrādī norādītajā apmērā.

5.31. Stāvvieta, kurā Transportlīdzeklis tiek paņemts, un Stāvvieta, kurā Transportlīdzeklis tiek atgriezts, var nebūt viena un tā pati. Noteiktu modeļu Transportlīdzekļi, kas norādīti Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē, jāatgriež tajā pašā Stāvvietā, no kuras Lietotājs Transportlīdzekli ir paņēmis. Attiecīgo Stāvvietu saraksts tiek norādīts Mobilajā lietotnē un/vai Tīmekļa vietnē.

5.32. Atgriežot Transportlīdzekli, Lietotājs pārliecinās, ka ir izslēgtas visas Transportlīdzekļa gaismas un mediju sistēmas, logi, jumts un lūka ir aizvērtas, un visas durvis ir aizslēgtas. Lai pabeigtu Transportlīdzekļa atgriešanu, Lietotājam ir jāaizslēdz durvis, izmantojot Mobilo lietotni.

5.33. Vismaz 3 dienas iepriekš informējot Lietotāju pa tālruni, e-pastu, ar īsziņu vai Mobilās lietotnes ziņojumu, OX Drive ir tiesības jebkurā Transportlīdzekļa izmantošanas perioda brīdī aizstāt Lietotāja izmantoto Transportlīdzekli ar citu līdzvērtīgai klasifikācijai un kritērijiem atbilstošu Transportlīdzekli, lai veiktu periodiskos apkopes un remonta darbus, novērstu defektus un veiktu ar Transportlīdzekli citas darbības. Lietotājam ir jāatļauj OX Drive aizstāt Transportlīdzekli, pēc OX Drive pieprasījuma OX Drive norādītā laikā un vietā jāatdod atslēgas un citi Transportlīdzekļa piederumi un jāizņem no Transportlīdzekļa personīgās mantas. Ja Lietotājs neļauj veikt Transportlīdzekļa aizstāšanu, Lietotājs uzņemas atbildību par visu OX Drive radušos zaudējumu kompensēšanu.

Lietotājs ir atbildīgs par ceļu satiksmes noteikumu un/vai citu ar autostāvvietu saistīto tiesību aktu, noteikumu vai ierobežojumu pārkāpumiem pat tad, ja Transportlīdzeklis ir novietots tam paredzētā Stāvvietā.

5.34. Lietotājam ir pienākums atgriezt Transportlīdzekli tādā pašā stāvoklī, kādā tas bija nodošanas Lietotājam brīdī, ņemot vērā parasto nolietojumu. Nosakot mehāniskā transportlīdzekļa parasto nolietojumu, puses ievēro Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas (LPAA) un Latvijas Līzinga devēju asociācijas (LLDA) sagatavotās vadlīnijas, kas publicētas Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas mājaslapā http://www.autoasociacija.lv/files/konsolideta_instrukcija_nolietojumam.pdf (vadlīnijas ir uzskatāmas par neatņemamu šī līguma daļu), un publiski pieejamos apkopes noteikumos un nosacījumos noteiktās prasības. Parasts nolietojums tajā skaitā, bet ne tikai neietver turpmāk norādīto:

5.34.1. salauztas, deformētas vai citādi mehāniski vai termiski bojātas detaļas, ierīces un mehānismus;

5.34.2. iespiedumus, plaisas krāsā un redzamas švīkas (ja ir bojāta krāsa un atklāta grunts krāsas kārta) Transportlīdzekļa virsbūvē vai eksterjerā;

5.34.3. krāsas stāvokļa pasliktināšanos pārāk aktīvas transportlīdzekļa mazgāšanas un/vai tīrīšanas rezultātā;

5.34.4. zemas kvalitātes remontus un/vai defektus, kas radušies šādu remontu rezultātā;

5.34.5. plaisas Transportlīdzekļa logos vai citās stikla, plastmasas detaļās (spoguļi, lampas u.c.);

5.34.6. Transportlīdzekļa skrāpējumus, kas radušies neatbilstošas Transportlīdzekļa lietošanas un/vai tīrīšanas rezultātā;

5.34.7. bojājumus Transportlīdzekļa salonā, tostarp, bet ne tikai sadedzinātus vai notraipītus sēdekļus, salauztas instrumentu paneļa plastmasas detaļas, bagāžas nodalījuma pārsega, durvju rokturus, logu vadības pogas utt.

5.34.8. bojātu Transportlīdzekļa virsbūves ģeometriju.

5.34.9. ritošās daļas vai citu detaļu bojājumus, lietojot Transportlīdzekli bezceļos vai citādos dotajam Transportlīdzeklim neatbilstošos apstākļos vai neatbilstošā veidā (piemēram pārvadājot pārmērīgi smagas vai neatbilstoša gabarīta kravas).

NELAIMES GADĪJUMI TRANSPORTLĪDZEKĻA LIETOŠANAS PERIODĀ

5.35. Ja Transportlīdzekļa lietošanas periodā Lietotāja vainas dēļ vai tā lietošanas laikā radušos apstākļu dēļ Transportlīdzeklis tiek konfiscēts, vai Lietotājs tiek arestēts, vai tiek ierobežotas citas tiesības uz Transportlīdzekli, Lietotājs pirms Transportlīdzekļa atgriešanas OX Drive izpilda visas savas saistības attiecībā uz Transportlīdzekli.

5.36. Ja Transportlīdzeklis salūst, Transportlīdzekļa panelī iedegas brīdinājuma signāli, Transportlīdzeklis rada aizdomīgus vai dīvainus trokšņus vai ja Transportlīdzekli vairs nevar droši vadīt, Lietotājam nekavējoties: (i) jāpārtrauc Transportlīdzekļa lietošana, (ii) jāinformē OX Drive pa tālruni un (iii) jāievēro turpmākie OX Drive norādījumi.

5.37. Ja Transportlīdzeklim ir radušies bojājumi satiksmes negadījumā vai citu apstākļu dēļ, Lietotājs nekavējoties par to informē OX Drive un attiecīgos dienestus (policiju, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu utt.), aizpilda ceļu satiksmes negadījuma paziņojumu un veic citas nepieciešamās darbības, lai novērstu vai mazinātu Transportlīdzeklim, citam īpašumam un/vai personām nodarīto kaitējumu. Ja Aktīvam ir nodarīts bojājums, Lietotājam nekavējoties jāinformē OX Drive un jāveic citas nepieciešamās darbības, lai novērstu vai samazinātu Transportlīdzekļa bojājumus.

6. NORĒĶINU NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

6.1. Par Pakalpojumu izmantošanu Lietotājs maksā OX Drive Cenrādī norādītās un Pakalpojuma lietošanas brīdī spēkā esošās maksas.

6.2. Pakalpojuma maksu aprēķina par Transportlīdzekļa lietošanas periodu, kas sākas Transportlīdzekļa atslēgšanas un/vai tā paņemšanas brīdī no Stāvvietas, vai, rezervācijas pagarināšanas gadījumā – rezervācijas laika pagarināšanas apstiprināšanas brīdī, un ilgst līdz Transportlīdzekļa atgriešanas Stāvvietā un aizslēgšanas brīdim. Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pakalpojuma lietošanas laikā spēkā esošo Cenrādi. Transportlīdzekļa atslēgšana vai aizslēgšana (katra darbība atsevišķi) var ilgt līdz vienai minūtei, un šis laiks tiek iekļauts Transportlīdzekļa lietošanas periodā.

6.3. Pakalpojuma maksu par katru kilometru aprēķina, Transportlīdzekļa nobraukto kilometru skaitu reizinot ar Cenrādī norādīto cenu par kilometru. Transportlīdzekļa veikto attālumu noapaļo līdz tuvākajam (augstākajam) kilometram. 

6.4. Pakalpojuma maksu par Transportlīdzekļa izmantošanu aprēķina, reizinot Transportlīdzekļa nomas maksu ar Transportlīdzekļa nomas laiku.

6.5. OX Drive ir tiesības pēc saviem ieskatiem nodrošināt Pakalpojumu kredītlimitu. OX Drive ir ekskluzīvas tiesības jebkurā laikā mainīt, atcelt, samazināt vai palielināt iepriekšminēto kredītlimitu.

6.6. Lietotājam ir pienākums savienot savu OX Drive kontu ar maksājumu karti. Lietotājam ir tiesības brīvprātīgi pievienot vairākas maksājumu kartes un pirms katra brauciena sākuma izvēlēties karti, kas ir jāizmanto norēķiniem par Pakalpojumiem. OX Drive kontam pievienotajai (-ām) maksājumu kartei (-ēm) ir jābūt iespējai veikt automātiskos maksājumus no Lietotāja Maksājumu konta. Lietotājam ir tiesības brīvprātīgi pievienot naudas līdzekļus savā OX Drive profila sadaļā “Maks”. Maksājumu summa tiek automātiski noņemta no iepriekš minētās kartes. Ja neizdosies iekasēt naudu un/vai kartē būs nepietiekami līdzekļu, mēģinājumi veikt automātisku debetu tiks veikti ik pēc stundas, līdz nesamaksātā summa būs pilnībā debetēta.

6.7. Ja OX Drive kļūdaini debetē Lietotāja Maksājumu kontu, OX Drive nekavējoties pārskaita attiecīgo summu uz Lietotāja Maksājumu kontu.

6.8. Lietotājam ir tiesības norādīt informāciju PVN rēķinu saņemšanai savā OX Drive biznesa kontā.

6.9. Ja neizdodas iekasēt līdzekļus un/vai Lietotāja Maksājumu kontā nepietiek līdzekļu, jaunu braucienu (vai rezervāciju) vai Transportlīdzekļa lietošanu šis Lietotājs nevarēs veikt, līdz nesamaksātā summa būs pilnībā samaksāta saskaņā ar Cenrāža Noteikumiem un nosacījumiem.

6.10. Ja summu par Pakalpojumiem nav iespējams debetēt no Lietotāja Maksājumu konta un Lietotājs nesamaksā par sniegtajiem Pakalpojumiem 7 kalendāro dienu laikā, OX Drive izraksta PVN rēķinu par sniegtajiem Pakalpojumiem un nodod to parādu piedziņas uzņēmumam. Saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem Lietotājam ir pienākums norēķināties par OX Drive sniegtajiem pakalpojumiem. Lietotājam ir tiesībasiesniegt pretenzijas saistībā ar rēķinos norādīto informāciju 2 (divu) darbadienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Ja Lietotājs minētajā termiņā neiesniedz nekādas pretenzijas, ar to abpusēji saprotams, ka izrakstītais rēķins ir pareizs un Lietotājs to apmaksās.

6.11. Ja Lietotājs vēlas, lai atkārtoti tiktu izsniegts/labots viņam izrakstītais PVN rēķins, un pie tā nav vainojams OX Drive (piemēram, ja Lietotājs ir norādījis nepareizu informāciju vai fiziskai personai izsniegtais rēķins ir jānoformē juridiskas personas vārdā), par PVN rēķina atkārtotu izrakstīšanu/labošanu ir piemērojama papildmaksa atbilstoši Cenrādim.

6.12. Ja Lietotājs norādītajā termiņā e-pastā nesaņem PVN rēķinu, Lietotājs pieprasa OX Drive izrakstīt rēķinu. Lietotājs regulāri lejupielādē un pārbauda visus izrakstītos rēķinus, pieslēdzoties savam personīgajam OX Drive kontam.

6.13. Gadījumā, ja Lietotājs savlaicīgi neveic maksājumus, OX Drive ir tiesības nolūkā piedzīt no Lietotāja parādu, pilnvarot trešās personas, t.sk. parādu piedziņas uzņēmumus veikt parādu piedziņas darbības vai nodot tām piedziņas (pieprasījuma) tiesības. OX Drive rīcībā esošie Lietotāja personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm, t.sk. tiesām un/vai piedzinējiem, tiesu izpildītājiem nodokļu vai soda naudu samaksas iekasēšanas nolūkā.

6.14. Lietotājs maksā OX Drive nokavējuma procentus 0,05 procentu apmērā no nokavējuma summas par katru nokavēto saistību izpildes dienu.

6.15. Aktīvas rezervācijas laikā OX Drive ir tiesības periodiski debetēt aplēsto Pakalpojumu maksu no Maksājuma konta vēl pirms brauciena beigām. Ja Lietotājs nesamaksā minēto summu, viņam/viņai ir pienākums nogādāt Transportlīdzekli Stāvvietā ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā no brīža, kad OX Drive to pieprasa. Ja Lietotājs neveic norēķinus vai neatgriež Transportlīdzekli, OX Drive ir tiesības apturēt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam, bloķēt tā iedarbināšanu, atslēgšanu vai jebkāda veida Transportlīdzekļa aizturēšanu, neatdošanu, līdz brīdim, kad Lietotājs samaksā uzkrāto Pakalpojumu maksu, un/vai ziņot policijai par nelikumīgu Transportlīdzekļa piesavināšanos vai zādzību. Pakalpojuma apturēšanas gadījumā OX Drive ir tiesīgs piemērot cenrādī norādīto soda naudu par automašīnas papildus apsekošanu un pārvietošanu.

6.16. Pirms Lietotājs izmanto Transportlīdzekli, OX Drive ir tiesības pārbaudīt, vai Lietotāja Maksājumu kontā ir pietiekami naudas līdzekļu, un rezervēt naudas summu no 5 EUR (pieci eiro) līdz 500 EUR (pieci simti) apmērā. Rezervētie naudas līdzekļi atgriežas maksājuma kontā 10 (desmit) minūšu laikā.

6.17. OX Drive ir tiesības vienpusēji un bez sīkāka paskaidrojuma atteikt visu vai kāda Pakalpojuma sniegšanu Lietotājam, apturēt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam, atcelt braucienus (vai rezervācijas) un bloķēt piekļuvi Mobilajai lietotnei vai jebkādai citai rezervācijas sistēmai, ja Lietotājs neievēro šos noteikumus. Turklāt, ja Lietotājs neievēro šos Noteikumus, OX Drive ir tiesības pieprasīt Lietotājam novērst pārkāpumu papildtermiņā, kas jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt 1 (vienu) stundu, ja vien atsevišķā OX Drive paziņojumā nav norādīts ilgāks termiņš. Ja Lietotājs šajā punktā noteiktajā laika periodā nespēj novērst Noteikumu pārkāpumu, tiks uzskatīts, ka pēc šī termiņa beigām beidzas arī Transportlīdzekļa nomas (rezervācijas) termiņš.

6.18. Paziņojums Lietotājam par Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, šī pārkāpuma nenovēršana noteiktajā termiņā ir tiesiskais pamats Transportlīdzekļa nomas (rezervācijas) termiņa izbeigšanai, un atsevišķs paziņojums par to netiek sniegts. Pēc Transportlīdzekļa nomas (rezervācijas) termiņa beigām Lietotājam nekavējoties ir jānogādā Transportlīdzeklis tuvākajā Stāvvietā. Ja Lietotājs nepiekrīt OX Drive pieprasījumam vai neizpilda to OX Drive noteiktajā termiņā, OX Drive ir tiesības apturēt Pakalpojumu sniegšanu Lietotājam, bloķēt transportlīdzekļa iedarbināšanu, atslēgšanu vai lietošanu, kā arī OX Drive darbiniekam ir tiesības paņemt Transportlīdzekli bez Lietotāja klātbūtnes.

CITI NOTEIKUMI

7.1. Šie Noteikumi stājas spēkā attiecībā uz Lietotāju no brīža, kad Lietotājs tiem piekrīt, reģistrējoties Mobilajā lietotnē un nospiežot pogu „Piekrist”.

7.2. OX Drive ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus un Cenrādi, kas ir pieejami Mobilajā lietotnē un/vai Tīmekļa vietnē, nosūtot attiecīgu paziņojumu Lietotājam pa e-pastu vai sniedzot paziņojumu Mobilajā lietotnē.

7.3. Ja pēc šo Noteikumu vai Cenrāža grozījumiem un paziņošanas par to Lietotājam Lietotājs turpina izmantot Transportlīdzekli, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir piekritis Mobilajā lietotnē un/vai Tīmekļa vietnē sniegtajiem Noteikumu vai Cenrāža grozījumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt grozījumiem, viņam nekavējoties jānogādā Transportlīdzeklis Stāvvietā un atbilstoši jāpabeidz brauciens, un attiecīgi jānodod Transportlīdzeklis, veicot pilnīgu samaksu par faktiski izmantotajiem pakalpojumiem.

7.4. Ja OX Drive neīsteno vai neizpilda kādas šajos Noteikumos paredzētās tiesības vai nosacījumus, tas nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām vai nosacījuma.

7.5. Ja kāda šo Noteikumu daļa tiek atzīta par spēkā neesošu vai neizpildāmu, tas nepadara par spēkā neesošiem pārējos šo Noteikumu nosacījumus.

7.6. OX Drive ir tiesības bez Lietotāja piekrišanas nodot šos Noteikumus (visus kopā vai katru tiesību un/vai saistību atsevišķi pēc OX Drive ieskatiem) savam mātesuzņēmumam, saistītajam uzņēmumam vai meitasuzņēmumam. Lietotājam nav tiesību nodot savas šajos Noteikumos paredzētās tiesības vai saistības bez iepriekš saņemtas rakstiskas OX Drive atļaujas.

7.7. Lietotājs apņemas ievērot Latvijas Republikas un/vai citā Ekspluatācijas vietā spēkā esošos normatīvos aktus (vietējie tiesību akti), ja Transportlīdzeklis ar šajos noteikumos paredzētajā veidā izsniegtu OX Drive atļauju tiek lietots ārpus Latvijas republikas robežām.

7.8. Šos Noteikumus interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. . Jebkādus no šiem Noteikumiem izrietošos vai ar Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību saistītos strīdus, domstarpības vai prasības, ko Puses nespēj atrisināt pārrunu ceļā, izskata Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc OX Drive juridiskās adreses piekritības.